Aviz din 16.01.2023
IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Botanica
A N G A J E A Z Ă:
Medic de familie
Medic oftalmolog-termen determinat
Medic gastrolog
Medic cardiolog
Medic dermatovenerolog
Medic USG
Medic USG cardiografist
Medic infecționist
Asistent medical cab.infecțioase
Asistent medical de familie
Asistent medical cab.imunizări
Moașă
Felcer laborant
Laborant radiolog
Registrator medical
Operator baze de date-termen determinat
Aviz
Rezultatul Concursurilor
 • Rezultatele concursului de selectare a personalului medical (actualizat 31.01.2022)
Condiții generale pentru participarea la concurs cu ocuparea funcțiilor vacante
 • au cetățenia Republicii Moldova;

 • au cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;

 • cunosc limba romănă scris și vorbit;

 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;

 • au stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;

 • lipsa antecedentelor penale, confirmate prin declaraţie pe propria răspundere;

 • Cunoașterea calculatorului;

 • Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

 • Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Condițiile specifice (Calificări profesionale)
 • Studii (obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern):
  • Diplomă de studii superioare ;
  • Diplomă de medic specialist (studii de rezidențiat)/certificat de absolvire a internaturii (medicina de familie, medicina de laborator, medic in endocrinologie);
  • Diplomă de studii medii speciale(medicale profil general).

 • Experiență profesională : cel puțin 1 an în specialitate, cu excepția tinerilor specialiști;

 • Cunoştinţe : Cunoaşterea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătății, inclusiv ale Codului deontologic a lucrătorului medical și farmacistului; Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniu medicinii de urgență;

 • Abilităţi : de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris);

 • Atitudini/comportamente : responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unui lucrător medical.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 • Cerere de înscriere la concurs

 • Copia actului de identitate;

 • Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

 • Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate;

 • Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează,

 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

 • Curriculum vitae;

 • Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

 • 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.


Avizul este plasat pe paginele :
 • avizierul asociației


 • web a Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău.Responsabil de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea dosarelor este secretarul comisiei - șef secție resurse umane dna Petcu Liliana
Telefon de contact: 022532404
Fișe de post:
Fișa de post medic endocrinolog

Fișa de post medic imagist ecografie

Fișa de post asistent medical reabilitare medicală și medicină fizică

Fișa de post medic chirurg

Fișa de post medic ORL

Fișa de post medic neurolog

Fișa de post medic oftalmolog

Fișa de post medic kinetoterapeut

Fișa de post medic de familie

Fișa de post asistentă medicală de familie

Fișa de post moașă

Fișa de post ginecolog

Fișa de post medic pediatru